Árnyék és Fény Önismeret Fejlesztő Műhely
Weboldal alcíme

"Soha ne félj az árnyékoktól, egyszerűen csak azt jelentik: valahol a közelben ragyog a fény."

Üdvözöllek!

Ez az oldal azzal a szándékkal született, hogy mindazt, amit az elmúlt években egyenként és néha előadás formájában mondtam el az asztrológia kapcsán az embereknek, azt itt és így most összefoglalhassam és bárki számára elérhetővé tegyem. Teszem ezt a teljesség igénye nélkül, hiszen ez a téma óriási ismerethalmazt ölel fel, szorosan összefonódva számos más megközelítés ismerethalmazával.

Ezen az oldalon csak arra vállalkozom, hogy segítsek megvilágítani néhány homályos kérdést a témával kapcsolatban és ellensúlyozni kicsit a publikus médiában „asztrológiaként” megjelenő ismerethalmazt, amely egyesek számára időnként a "misztikus lila ködnek" tűnhet. Némi tanulással és munkával ugyanis bárki rájöhet, hogy egyáltalán nem valami életidegen, távoli, megfoghatatlan, érthetetlen világba enged belépést ez a megközelítés. Az asztrológiai megközelítés azonban vagy megérzés alapon megszületik valakiben, vagy jelentős idővel és gyakorlással juthat el azon megállapításhoz, hogy mégsem valami szemfényvesztésről lehet itt szó.

Mindannyian, akik az asztrológia útjára lépünk, nagy alázattal kell viseltessünk azok iránt, akik előttünk jártak ezen az úton, és hosszú évekig, sokszor egy életen át tanulmányozták ezeket az ismereteket. Csak néhány ismertebb nevet említenék meg: Hermész Triszmegisztosz, Ptolemaios, Arisztotelesz, Platon, Pythagoras, Aquinoi Szt. Tamás, Bacon, Newton, Kepler, Paracelsus, Nostredamus, Morin, Regiomontanus (Hunyadi Mátyás udvari asztrológusa), C.G. Jung. A jelenlegi egyházi megfogalmazásban eretnekségnek, boszorkányságnak tartott megítéléssel szemben elmondanám azt is, hogy kevés olyan pápa volt a középkor folyamán, aki ne tanulmányozta volna ő maga asztrológiát vagy alkalmazott volna személyi asztrológust.

Remélhetőleg e nevek hallatán elgondolkodik az olvasó maga is, hogy feltehetően nem holmi habókos, őrületnek szentelték ezek a nagy tudósok az életük jelentős részét, hanem valami általuk igen fontosan tartott szemléletnek.

Ha pedig valaki mégis véleményt mondana az asztrológiáról pusztán a publikus médiában hallottak alapján - nélkülözve annak tanulmányozását, melyről határozott véleményt alkot -, csak Newton szavait idézném, mely fizikus társainak szólóan hangzott el, mikor azok értetlenül, és határozottan támadták előtte az asztrológiát: "Én foglalkoztam vele, Uraim. Önök viszont...nem." Továbbá egyetlen bölcs ember sem próbál másokat véleményéről meggyőzni, vélt igazáról pedig végképp nem. A Bölcs tudja, hogy objektív igazság emberi szinten nem létezik. Ha az ember mégis valamiféle igazságot, vagy annak egy darabját kívánja rövid élete során megsejteni, legjobban teszi, ha nem felejti el a sok ezer generációt maga előtt, és mindazt a tudást, amelyet ők felhalmoztak. Az asztrológia az ókori mitológiát hozza el a mai ember számára, és a modern pszichológia ugyanazokat az archetípusokat fedezi fel és kezdi megérinteni...amelyek a mitológia világát is élettel telivé teszik. Az asztrológia ki tudja hány ezer éve őrzi (a legrégebbi horoszkóp, amiről ma tudunk 8000 éves), míg a pszichológia lépésről-lépésre fedezi fel, hogy minden egyes ember személyisége egy belső dinamizmusból táplálkozik, amelynek forrását a tudatalattiban gyökerező, és a cselekedeteiben elevenen élő, sokszor ellentétes késztetésű szereplők "játéka" jelenti.

Az elődök tudásának alaptalan és "hiszem" alapú elfogadására nem biztatok senkit, a gyakorlat és a próba méri meg a hallottak szavahihetőségét. Annak, aki okkult ismeretekkel foglalkozik, a "próbákból" származó bizonyság az egyik legfontosabb oszlopa a tanulás során.

Az asztrológia régen nem igazán foglalkozott egyes emberek életének taglalásával, elsősorban királyok, pápák, egyéb világi és szakrális előljárók, nemesek jutottak csak ilyen jellegű személyes információkhoz. Több ezer évig az asztrológia egyike volt a csak beavatottak által megismerhető tudásnak, amely kéz a kézben járt a másik három titkos, okkult tannal: a mágiával, az alkímiával és a kabbalával. A 4 titkos tan – így hívták őket. Ezek között az asztrológia érdemelte ki a Királyi Út nevet, mert míg az asztrológiának nem volt szoros értelemben szüksége a másik három út tudására, ám azoknak az asztrológiai jártasságra igen.

Közismertség előli elrejtésük, beavatáshoz kötött tanulmányozásuk oka évezredekig az volt, hogy a világ teremtésének, működésének őstörvényeit őrzik az elkövetkező generációk számára.  

Nyelvük szimbolikus, gondolkodásmódjuk analogikus – távol áll a mai modern ember nyelvezetétől, gondolkodási sémájától. Legalábbis látszólag, a tudat szintjén. Ősibb, egyetemesebb –  mégis csak a felszínen idegen számunkra. Ez a szimbolikus világ szövi át meséinket, mitológiáinkat, eposzainkat, ennek lényeit, emlékeit őrzi tudattalanunk, többségüket archetípus formájában – ahogyan Jung körvonalazta őket, nem véletlenül töltve annyi időt életéből a mitológia, és az okkult ismeretek – így az asztrológia tanulmányozásával.

„Jelenleg asztrológiával foglalkozom, amely nélkül nem érthető meg megfelelően a mitológia.” (C.G.Jung Freud-hoz írott leveléből).


"Szinte azt mondhatjuk, hogy ha a világ hagyományait egy csapásra elvágnák, az egész mitológia és az egész vallástörténet már a következő generációval újra folytatódna” (C.G.Jung)

„Egy mitológia nélküli emberiség egyszerű statisztikai adat, átlag.” (C.G.Jung)

Több ezer éve őrződő ismeretei révén, az asztrológia és bármely más okkult tan tanulmányozása időt, türelmet, alázatot, jelentős munkát igényel, hogy gondolkodásunk ráleljen az analogikus csapásra, és képes legyen a minket körülvevő milliónyi ingerben és eseményben meglátni a közös kapcsolatokat, a közös vonalakat. Asztrológiával jó esetben azért foglalkozik az ember, mert metafizikai érdeklődése van, és csak egy része az útnak az, hogy a szerzett ismeretek egy részét a személyes életek elemzése szintjén megoszthatja másokkal. Tudásával a teljesebb önismeretet szolgálva.


1999-ben kezdődött, amikor egy barátom elvitt magával Kalo Jenő asztrológiai órájára. Puszta érdeklődőként érkeztem, majd 5 évig maradtam. Az asztrológián kívül Jenőtől vallástörténetet, metafizikát, NLP-t, családállítást, életbölcsességet, emberismeret és még számos mást tanultam – de mindenekelőtt egy szintetikus világnézetet, amely gondolkodni tanít meg és látni az összefüggéseket. Hálás vagyok neki, hogy a tanítványa lehetek.

Képzése során ismertem meg Prof. Dr. Daubner Bélát, akitől először tanulhattam komolyabb mélységben pszichológiát, pszichopatológiát, pszichoterápiás ismereteket. Ezt a vonalat azóta is követem, Dr. Tessely Karolina fantasztikus szakmai tudásával és vezetésével immáron 2,5 éves integratív pszichoterápiás önismereti munka áll mögöttem.

Prof. Dr. Daubner Bélának köszönhetem, hogy kapcsolatban kerültem a jógával, és a valódi hindu tradíció képviselőivel, amelynek további lépéseként remélhetőleg hamarosan Dr. Indu Arora tanítványa lehetek.

Lassan egy évtizedet is meghaladó meditációs gyakorlatomért Myrának vagyok hálás, akinek nem csak a meditációs gyakorlatot, de számos olyan ismeretet és tapasztalatot is köszönhetek, amit itt nem oszthatok meg részletesen.

Ezen kívül számos olyan segítőmnek is hálás vagyok, akinek neve itt most nem kerül feltüntetésre - de nélkülük ez a tudás ma nem állnak rendelkezésemre.

Ha valaki baráti szinten azt kérdezi tőlem, hogy én mivel foglalkozok, akkor rendszerint azt válaszolom, hogy nekem két életem van: egy szakrális és egy világi. A kettőt igyekszem egyensúlyban tartani. Hitem szerint Ég és Föld egyensúlyra kell leljen. Eredetileg szociológusi diplomát szereztem, és az egyetem befejezése óta elsősorban piacelemzőként keresem a kenyeremet. Sajátos analógia a kettő között, hogy mindkét területen elemzek, melynek során a szétszórt adatokból próbálok világos tendenciákat felrajzolni, a látszólag kaotikus adatokban egy rendszert felfedezni.

Az asztrológia világában ez egy személyiségtérkép felrajzolását jelenti, amelyben beazonosíthatók, jellemezhetők a bennünk élő belső szereplők, a köztük lévő viszonyok, választ kaphatunk anyai-apai örökségeink jellegére, a honnan jöttünk merre megyünk kérdésekre, az ezen életben nekünk osztott karmikus feladatok jellegére. Olyan ez, mint egy ősi színpad, amelyben a belső szereplők egy része szövetséget köt, míg mások ellenségei egymásnak. Az asztrológus dolga az, hogy feltártja, világossá tegye az Érkező számára, hogy milyen belső történet zajlik benne, kik a főszereplők. Mindenkiben legalább 4-5 fontosabb szereplő működik, amelyekkel igen tanácsos tisztába kerülnünk - ha mindannyiuknak méltó helyet szeretnénk adni történetünkben. Ezek a belső szereplők egy pszichoterápiás munka során ugyanígy beazonosíthatók, megszólíthatók lesznek, jellemzésük teljessé válhat.

Nem nevezem semmilyen speciális asztrológia irányzatnak azt, amelyet követek – mert semmilyen jelző használatával nem lesz se több, se kevesebb az a tudás, amelyet egyszerűen az asztrológia kifejezés jelent. Létezik nyugati, védikus, kínai és még több megközelítése, de más jelzőknek nem látom értelmét. Ebben az értelemben én a nyugati asztrológia szakrális tudását képviselem, mélyítem és adom tovább, erős pszichológiai felhanggal.

Az asztrológia az önismeret mélyítéséhez ad kulcsot, ezért is jár kéz a kézben a pszichológiával – céljuk ugyanaz, bár megközelítésük és eszközeik mások. Amennyiben pedig ezen a téren az ember kellő mélységű ismeret birtokába jut, megérti a külső világot működtető törvényszerűségeket is. Ez az oka annak, hogy mindenekelőtt a befelé figyelés fontosságára hívják fel a figyelmet az ősi törvények.

„Az, ami lenn van, ugyanaz, ami fenn  van, és ami fenn van, ugyanaz, ami lenn van. Így érted meg az egy varázslatát.”

 "Mindenben magamat és mindent magamban látok; én a tengerben vagyok és a tenger énbennem van; én a fákban vagyok és a fák bennem vannak” (H. Triszmegisztosz: Tabula Smaragdina)

A modern pszichológia ugyanezt az utat követi: ha meg akarod érteni problémáid okát, forrását és múltját, nézz magadba, és fedezd fel azokat odabent, az Éned mélyében, a tudatalattid birodalmában.


„Aki kifelé tekint az álmodik, aki befelé, az ébred.” (C.G.Jung)

Így talán már érthetőbbé válhat a híres intelem, amely Apollon isten templomában – azaz a Delphoi jósdában várta a tudásért érkezőt:

„Ismerd meg önmagadat és tudni fogod a sorsodat. Mert a sorsod te vagy. Nem külső erők uralkodnak rajtad, az istenek benned vannak, és jellemed, személyiséged alakítja, formálja jövődet. Változtass magadon, és változni fog a sorsod is. Fogadd el magadat, és el tudod majd fogadni sorsodat is.”

Vajon mást mond-e a modern pszichológia? Vajon más-e a célja a különböző pszichoterápiás módszereknek? A megfogalmazás szavai talán mások, de az értelmük ugyanez.

Számomra az egyéni horoszkópokkal történő foglalkozás pontosan ezt jelenti: belelátni az Érkező lelkének bugyraiba, jól megnézni a benne domináns archetípusokat és megérteni a köztük lévő kapcsolatokat. Ezáltal érthetővé válhat bármely ember viselkedése, a saját maga által gerjesztett problémái. Röviden a sorsfonalát megrajzoló örömei és nehézségei. Saját magába nézve az Érkező a saját szemszögéből látszó világot értheti meg. A világ mindenki számára Olyan, ahogyan Ő látja azt. És ahogy minden horoszkóp egyedi, úgy mindannyian Egy-Én-Is-Ég-ek vagyunk, és mindannyian sajátos szemszögből látjuk a világot.

Egy ilyen konzultáció egy utazás. Utazás az érkező lelkébe. Az út során során lesznek jó hírek és nehezebbek is. Az elhangzott információk pedig – tapasztalataim szerint – majd saját útra kelnek, saját életre lelnek a tudattalanban és lassan lombot hajtanak.

És ha jól dolgoztunk közösen…, idővel frissebb, életerősebb, zöldebb lombot eresztenek - és meghozzák a maguk gyümölcsét.


Én elsősorban erre használom az asztrológiát - amennyiben egyéni szinten dolgozok vele. Természetesen van prognosztikai lehetőség is, annak jellegzetességeiről, sajátosságairól, a kapcsolatos észben tartandókról az konzultációs lehetőségek között szót ejtek.

Mindenkinek köszönöm a bizalmat, aki azzal keres meg, hogy beszéljünk a horoszkópjáról, és ezzel a lelkébe tegyünk egy közös utazást... és a lehetőséget, hogy általa én is tovább fejlődhetek!

Szabó Ildikó Eszter